Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 Tanya: de eenmanszaak Tanya Vromen, gevestigd te Afferden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 87177811.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met Tanya is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst met Tanya is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.5 Diensten: alle diensten met betrekking tot coaching, begeleiding en ontwikkeling op het gebied van orthomoleculaire therapie, leefstijl- en voedingsadvies, mindset, HR consulting, business- en leadership en aanverwant (druk)werk. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel diensten te laten verrichten in opdracht of ten behoeve van de opdrachtgever. 
1.7 Partijen: Tanya en de opdrachtgever samen.
1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tanya gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk voortvloeit.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7 In geval van schijnbare strijdigheden met de CAT-richtlijnen en deze algemene voorwaarden, dienen deze algemene voorwaarden in het licht en de betekenis van de CAT-richtlijnen te worden uitgelegd, te raadplegen via https://catcollectief.nl.

2.8 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Tanya is van toepassing. Tanya heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Tanya zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.

2.9 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
2.10 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.11 Indien Tanya op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Een uitgebrachte offerte en/of aanbod door Tanya is geldig voor de in de offerte en/of het aanbod aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven is het aanbod en/of de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod en/of de offerte is uitgebracht.
3.2 Een aanbod van Tanya wordt schriftelijk aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Tanya zal in haar aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden, de daarbij behorende middelen en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. In het aanbod is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen.
3.4 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Tanya het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Tanya is niet verplicht de juistheid van de door de opdrachtgever of derden verstrekte informatie te toetsen.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tanya niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Tanya kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Tanya gedane aanbieding heeft geaccepteerd.
4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Tanya, komt de overeenkomst tot stand indien Tanya schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.3 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Tanya of zodra Tanya met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

4.4 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Tanya worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Tanya de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5. CAT-reglement (in geval van orthomoleculaire therapie)

5.1 De opdrachtgever is op de hoogte van de door Tanya gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan, rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.

5.2 Tanya is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut, coach of arts indien het traject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

5.3 Indien het traject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van Tanya, dan gebeurt dit voor eigen risico van de opdrachtgever en de opdrachtgever verklaart dat hij bereid is een verklaring te tekenen waarop de opdrachtgever erkent dat hij het traject zonder goedkeuring van Tanya heeft beëindigd.

5.4 De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat Tanya een cliëntendossier bijhoudt. Tanya houdt dit dossier bij, conform de AVG en conform de CAT-richtlijnen.

5.5 Het traject kan door Tanya eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijze niet van Tanya kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.

5.6 De opdrachtgever heeft recht op een kopie van zijn cliëntendossier. De opdrachtgever kan vernietiging van het dossier eisen. Tanya is hiertoe wettelijke verplicht, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, welke Tanya naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Tanya te verstrekken.
6.2 Tanya heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
6.3 De opdrachtgever is gehouden Tanya onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4 De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Tanya hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Tanya ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en informatie.
6.5 De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:

 • het gebruik van de orthomoleculaire therapie / coaching voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • het behalen van de door de opdrachtgever beoogde doelstellingen en resultaten;
 • het in acht nemen van (veiligheids)instructies en voorzorgsmaatregelen.

6.6 De opdrachtgever is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen documenten/bescheiden te allen tijde door te lezen en te controleren op eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

6.7 Opdrachtgever mag verkregen inlogcodes voor een bij Tanya afgenomen online cursus, training of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

6.8 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren daarvan. Tanya is niet aansprakelijk voor verloren gegane digitale bestanden of het hacken daarvan. Tevens is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van de geleverde documenten en adviezen en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Tanya en/of de bij de uitvoering betrokken derde partijen.

6.9 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke (internet)verbinding tijdens (1 op 1) coaching met Tanya. De opdrachtgever dient op een rustige plek deel te nemen en afleiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Tanya bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

7.2 Tanya zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Tanya heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Tanya kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, begeleiding en/of coaching. 
7.3 Tanya spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens die Tanya voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
7.4 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.5 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen onder welke naam en/of titel dan ook.
7.6 Tanya is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Tanya wenselijk is. Deze derden zullen na het oordeel van Tanya beschikken over dezelfde kwaliteiten. Tanya is niet aansprakelijk voor schade en/of (beroeps)fouten van ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Tanya.
7.7 Termijnen waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Tanya op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

7.8 1 op 1 sessies worden in gezamenlijk overleg tussen partijen gepland. Indien er sprake is van een traject, wordt na elk gesprek een nieuw gesprek ingepland tot het maximum aantal gesprekken is bereikt. Daarna wordt het traject als voltooid en afgerond beschouwd.
7.9 De opdrachtgever kan voor online (groeps)coaching, masterclasses, workshops, communitys inloggegevens e.d. van Tanya ontvangen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.

7.10 De opdrachtgever mag verkregen inlogcodes, e-books, receptenguides, werkboeken en/of ander materiaal voor een bij Tanya afgenomen online (groeps)coaching, masterclass, workshops, community e.d. nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

7.11 Tanya heeft het recht de opdrachtgever per direct de toegang tot een (online) bijeenkomst te ontzeggen indien de opdrachtgever de desbetreffende bijeenkomst op welke wijze dan ook verstoord, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies van Tanya niet worden opgevolgd of indien de opdrachtgever overlast veroorzaakt. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.

7.12 Tanya heeft het recht de inhoud van een (online) (groeps)coaching, masterclass of ander event uit te breiden, te beperken of aan te passen en tijden, locaties van bijeenkomsten te wijzigen.

7.13 De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een (groeps)coaching, masterclass, workshop of ander event. Modules, e-books, werkboeken, receptenguides en ander materiaal blijven te allen tijde eigendom van Tanya of eventueel bij de uitvoering betrokken derde partijen.

7.14 Het recht van tussentijdse opzegging van een (online) (groeps)coaching, masterclass, workshop of ander event is uitgesloten. In dit geval is de opdrachtgever te allen tijde gehouden de volledige overeengekomen prijs te voldoen, tenzij er naar het oordeel van Tanya aanleiding is om anderszins overeen te komen.

7.15 Tanya sluit het herroepingsrecht van de consument bij aankoop van een online masterclass / workshop uitdrukkelijk uit. Het herroepingsrecht voor masterclasses, workshops en andere events, die worden verricht op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Verplaatsen van 1 op 1 sessies

8.1 Indien de opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd bij een 1 op 1 sessie van Tanya aanwezig te zijn, dient hij Tanya hiervan zo spoedig mogelijk, en minimaal 24 uur voor de desbetreffende afspraak, hiervan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever heeft het recht om binnen een traject afspraken maximaal twee keer te verplaatsen. Bij meermaals verplaatsen (meer dan twee keer), zal de 1 op 1 sessie vervallen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige restitutie of vergoeding. 
8.2 Indien de opdrachtgever verhindering niet minimaal 24 uur voor de desbetreffende afspraak kenbaar maakt aan Tanya, heeft Tanya het recht de kosten van de sessie in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

In geval van een traject, vervalt de desbetreffende sessie voor de opdrachtgever, zonder enig recht op restitutie of vergoeding van de opdrachtgever.

Artikel 9. Termijnen

9.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
9.2 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn door Tanya dient de opdrachtgever Tanya in gebreke te stellen, waarbij Tanya alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren. Tanya is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
9.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Tanya heeft verstrekt.

Artikel 10. Prijzen en tarieven

10.1 Alle prijzen die Tanya hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, administratiekosten en kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
10.2 Tanya heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen, indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.
10.3 Indien Tanya een vast tarief met de opdrachtgever is overeengekomen, is Tanya niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Tanya dat in redelijkheid niet van Tanya kan worden gevergd dat Tanya de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 11. Facturatie, betaling en incasso
11.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
11.2 Tanya behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.

11.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
11.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
11.5 Bij niet tijdige betaling is Tanya gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
11.6 In geval van niet tijdige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Tanya zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
11.7 Tanya is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 75,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

11.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

11.10 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

11.11 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Tanya ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
11.12 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.


Artikel 12. Betalingsonmacht

12.1 Tanya is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en beëindiging

13.1 Tanya heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Tanya kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
13.2 Tanya is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
13.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tanya op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
13.5 Tanya behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.
13.6 Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Tanya tussentijds wenst te beëindigen, heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van betaling of enige andere vergoeding, tenzij Tanya redenen ziet om anders overeen te komen.
13.7 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Tanya of de opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Tanya.
13.8 Indien het door Tanya uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werkt te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Tanya op enigerlei wijze voortgezet.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Tanya niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Tanya kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, overheidsmaatregelen, tekortkomingen van door Tanya ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Tanya gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Tanya en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Tanya. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Tanya geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tanya niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
14.3 In geval van overmacht zal Tanya zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
14.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Tanya gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Tanya gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
14.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.


Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Tanya behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij ontwikkelt, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
15.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, bedoeld in het vorige lid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, begeleiding, coaching en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals receptenguides, e-books en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van Tanya. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Tanya aan de opdrachtgever.
15.3 De rechten van intellectueel eigendom welke Tanya in licentie gebruikt, mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
15.4 De opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Tanya tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
15.5 De inhoud van de website van Tanya waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Tanya of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Tanya.
15.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Tanya jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.7 De opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Tanya en derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Tanya, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Tanya voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Tanya gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Tanya onder die verzekering.
16.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.3 Tanya is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tanya aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tanya kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

16.4 Aansprakelijkheid van Tanya voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
16.5 Tanya is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

 • het niet voldoen door de opdrachtgever aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
 • het ontbreken van informatie, gegevens en/of materialen of het verloren gaan van informatie, gegevens en/of materialen die Tanya aan de opdrachtgever heeft geleverd;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Tanya door de opdrachtgever en/of derden;
 • handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Tanya. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
 • psychische problematiek, gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten naar aanleiding van de dienstverlening van Tanya. Dergelijke klachten dienen te allen tijde direct aan Tanya kenbaar te worden gemaakt;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
 • storingen c.q. onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van (online) masterclasses, trainingen, events of begeleiding;
 • een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
 • tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen aan een masterclass, coaching, event of begeleiding dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
 • diefstal, vermissing of het verloren gaan van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever tijdens de dienstverlening;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Tanya en/of de opdrachtgever of wegens het openbaar maken van cursusmateriaal en/of inlogcodes van Tanya;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen;
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

16.6 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Tanya te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.

16.7 Tanya is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Tanya vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
16.8 Tanya heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van haar dienstverlening. 

16.9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Tanya en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid

17.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

17.3 Tanya conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals opgenomen in de privacyverklaring van Tanya, te raadplegen via de website van Tanya.

Artikel 18. Toepasselijk recht, klachten en bevoegde rechter

18.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Tanya is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van partijen zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

18.2 Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening van Tanya, dient de opdrachtgever dit binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Tanya.

18.3 Voor eventuele klachten over de dienstverlening van Tanya kan de opdrachtgever zich ook wenden tot de beroepsorganisatie (CAT) van Tanya. Tanya is aangesloten bij de GAT geschillencommissie. https://www.gatgeschillen.nl/.

18.4 Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal Tanya zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
18.5 Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tanya is gevestigd, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen en zolang het geschil niet is voorgelegd aan een beroepsorganisatie van Tanya en/of een onafhankelijk klachtenbureau.

18.6 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.