Privacy- en cookieverklaring 

Tanya Vromen (hierna: “Tanya”) respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent onder andere dat Tanya:

 • duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van Tanya persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteert om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, voor zover Tanya hiertoe verplicht is.

Heb je vragen over je privacy? Neem dan contact op met Tanya via tanya@cirkel.life. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Tanya verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Tanya zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van minderjarigen, neem dan contact op met Tanya. Deze gegevens zullen dan worden verwijderd.

Tanya verwerkt jouw persoonsgegevens indien je deze gegevens actief aan Tanya verstrekt. Tanya verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Tanya hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Tanya te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Tanya?

Communicatie

Wanneer je contact opneemt met Tanya, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, kunnen jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en/of telefoonnummer worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vragen en verzoeken.


Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Tanya een dossier aanlegt. Hiertoe is Tanya ook wettelijk verplicht (op grond van de WGBO). Jouw dossier kan algemene persoonsgegevens (zoals je voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer), gegevens over je gezondheid en gegevens over uitgevoerde behandeling en onderzoeken bevatten. Tanya gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens en heeft ook een wettelijke geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze gegevens. Deze geheimhouding wordt ook aan derden opgelegd. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook worden gebruikt voor de volgende doeleinden: financiële administratie (het opstellen van een factuur en indien je de factuur niet tijdig voldoet, een incassotraject starten), voor het informeren van een laboratorium, apotheek of leverancier om producten te kunnen bestellen/leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien Tanya vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonsgegevens uit jouw dossier, zal Tanya altijd expliciet om jouw toestemming vragen.

Voor diensten, waarbij de WGBO niet van toepassing is, waaronder masterclasses, workshops, events e.d. kunnen jouw bedrijfsgegevens (waaronder bedrijfsnaam, KvK-nummer en/of btw-nummer), voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en/of betaalgegevens worden verwerkt. Zonder deze gegevens kan Tanya haar dienstverlening niet deugdelijk uitoefenen. Deze gegevens worden ook gebruikt om een correcte factuur op te stellen en, indien je de factuur niet tijdig voldoet, een incassotraject te starten.

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting/ uitvoering van de overeenkomst.

Nieuwsbrieven/ e-mails
Om ervoor te zorgen dat je nieuwsbrieven en e-mails van Tanya kan ontvangen, worden jouw voor- en/of achternaam en e-mailadres verwerkt. Wanneer je je uitschrijft op de mailinglijst van Tanya, worden deze gegevens direct verwijderd.

Wettelijke grondslag: toestemming.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Tanya, kunnen jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en/of telefoonnummer worden verwerkt. Deze gegevens verwerkt Tanya om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Recensies

Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen op de website of social media van Tanya, kan jouw (bedrijfs)naam worden verwerkt. Recensies kunnen ook geanonimiseerd worden geplaatst.

Wettelijke grondslag: toestemming.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Tanya verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.  Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn. De bewaartermijn van het dossier is 20 jaar (op grond van de WGBO), vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, tenzij er een andere wettelijke bewaartermijn is, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders. Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van je browsersessie. Recensies worden verwijderd, zodra Tanya een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden/juridische openbaarmaking

Tanya deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Tanya zal informatie die wordt verzameld, gebruikt of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure, wanneer openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van Tanya en/of derden te beschermen, jouw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op verzoeken van de overheid.

Tanya zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Tanya een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten, om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Tanya zal zich hiertoe na alle redelijkheid inspannen. Tanya zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden. 

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Tanya mee werkt worden altijd door een persoon verwerkt. Tanya neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens/jouw dossier:

 • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG)
 • Het recht op toegang (artikel 15 AVG)
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG)
 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG)
 • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG)
 • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG)
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar tanya@cirkel.life. Tanya zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen. Wanneer Tanya niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat Tanya je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Tanya is gerechtigd je identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig Nederlands legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Tanya wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer kan worden herkend. Tanya gebruikt de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies stellen de website in staat om informatie te onthouden die het gedrag of uiterlijk van de website verandert.

Analytische cookies

Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van de website en het functioneren van de website, wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten en website van Tanya te optimaliseren. Waar mogelijk, worden deze gegevens geanonimiseerd.

Marketingcookies

Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

Geplaatste cookies*

Naam

Aanbieder

Bewaartermijn

Functie

Soort cookie

crumb

cirkel.life

sessie

Deze cookie zorgt voor de veiligheid van de browser door vervalsing van verzoeken op verschillende sites te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.

noodzakelijk

test

assets.squarespace.com

permanent

Deze cookie wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd.

noodzakelijk

loglevel

cirkel.life

permanent

Deze cookie behoudt instellingen en uitvoer bij gebruik van de Developer Tools Console tijdens de huidige sessie.

voorkeur

squarespace-video-player-options

static1.squarespace.com

permanent

Deze cookie wordt gebruikt in combinatie met de videospeler.

voorkeur

p.gif

typekit.net

sessie

Deze cookie houdt speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens.

analytisch

ss_cvr

cirkel.life

2 jaar

Deze cookie verzamelt gegevens over websitebezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om bezoekers in segmenten in te delen, waardoor advertenties op de website efficiënter worden.

marketing

ss_cvt

cirkel.life

1 dag

Deze cookie verzamelt gegevens over websitebezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om bezoekers in segmenten in te delen, waardoor advertenties op de website efficiënter worden.

marketing

* In de matrix worden de belangrijkste cookies weergegeven. Afhankelijk van de privacy-instellingen van jouw browser toont de website per pagina een wisselend aantal cookies.

Je kan via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kan je aangeven dat bepaalde cookies niet (meer) geplaatst mogen worden of de eerder opgeslagen informatie via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Social media buttons

Op de website van Tanya zijn social media button(s) opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken, zoals Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door de partijen zelf. Tanya raadt aan de privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Tanya heeft daar geen invloed op.

Beveiliging

Tanya neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan (artikel 32 AVG). De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar Tanya mee werkt zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Ook mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Tanya.

Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Tanya verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Tanya aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 augustus 2023. Tanya heeft altijd het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Tanya vind je altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Tanya jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.

Contact

Per e-mail:

tanya@cirkel.life

Per post:

Tanya Vromen
Vliegenkamp 2
5851 DP Afferden

Tanya staat ingeschreven het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 87177811.